Gällivare Sportklubb äger sedan mars 2017 Gällivare Idrottsplats efter en gåva från Gällivare kommun. Mycket glädjande och ett stort tack till kommunen. Efter gåvan ansöktes om avstyckning av idrottsplatsen hos Lantmäteriet. Denna process blev klar våren 2018. Vi är lagfarna ägare av Gällivare Idrottsplats sedan juni 2018. Gåvan ska ses mot bakgrund av den samhällsomvandling som nu pågår allt mer intensivt i Gällivare-Malmberget. Planerade byggprojekt påverkade våra klubblokaler, kansliet och skidstugan, på Hedenområdet. Det stod klart sommaren 2016 att vi var tvungna att lämna området årsskiftet 2017/2018.
Efter ett relativt omfattande arbete avvecklades klubblokalerna successivt under hösten 2017 och till den 1 januari 2018 kunde vi installera oss i ett tillfälligt kansli på Gällivare Camping, stuga 4. Det är trångt men ändå trevligt och välfungerande som en övergångslösning. Våra tidigare klubblokaler på Heden revs i början av 2018. Med anledning av det beskrivna startade vi i föreningen projektet ”Framtidsresan”hösten 2016. Ett intensivt arbete följde där hela föreningens mobiliserades. Projektet handlar om investeringar på och utveckling av Gällivare Idrottsplats i tre etapper. Projektplanen var klar och fastställdes av huvudstyrelsen i mars 2017. Fokus blev då på etapp 1, en ny klubbstuga på Gällivare IP. På kort tid togs allt underlag fram, beslut fattades i juni 2017 om ett genomförande och bygglov mm söktes och erhölls. Samtidigt med detta söktes bidrag från olika institutioner mm för att finansiera etappen utöver egen insats.

Genom gåvan från kommunen av Gällivare Idrottsplats skapades långsiktiga förutsättningar för föreningen att kunna uppföra en ny klubbstuga och att utveckla idrottsplatsen i egen regi – ”vår” idrottsplats sedan 90 år tillbaka. Sommaren 2019 när vi just firar vårt 90-års jubileum räknar vi med att klubbstugan kan uppföras och färdigställas, vilket innebär att vi kan sätta punkt för etapp 1 i vårt projekt. Efter 25 år på Heden och en tillfällig kanslilösning ser vi nu verkligen fram emot att flytta in i nya, ändamålsenliga och anpassade klubblokaler.
Kommande etapper enligt planen och vårt projekt ”Framtidsresan” handlar om byggande av nya omklädningsrum, läktare och att få till en gräsplan av god kvalité alt konstgräsplan inkl belysning för ökad tillgänglighet och nyttjandegrad. Vår fina portal till idrottsplatsen ska renoveras och återställas. På vårt kansli kan Du som är intresserad ta del av hela projektplanen avseende ”Framtidsresan” och Bidragsunderlag etapp 1. Ny klubbstuga. I underlaget kan man i detalj läsa om bakgrund, genomförandet och ta del av ritningar, bergvärmeanläggning, byggnation mm avseende etapp 1. Kontakta gärna vår kanslist Anna Johansson eller ordföranden i huvudstyrelsen Staffan Bröske för mer information.